Livskvalitet

Af Søren Rødgaard Henriksen © 2002

En præsentation af Madis Kajandi’s livskvalitets begreb

Den svenske psykiater Madis Kajandi udfærdige sidst i 1970’erne en rapport for Psykologiska enheten på Ulleråkers sjukhus, hvori han havde foretaget en litteraturanalyse omkring anvendelsen af begrebet livskvalitet i den videnskabelig litteratur, herunder tekster inden for adfærds­psykologien.

I forlængelse af sin undersøgelse ønskede Madis Kajandi at formulere en definition »som kan användes innom psykiatrin som mål- eller kriterievariabel för dess olika vårdinsatser.« Hensigten var at opstille et skema som kunne bruges til at foretage en vurdering af forholdet mellem psykosociale forhold, oplevelse af livskvalitet og motivering.

Madis Kajandi når frem til følgende formulering:

  • »Livskvalitet betyder för mig – som en konsekvens av det sagda – att människan har för det förste vissa yttre livsvillkor uppfyllda genom att ha ett arbete, en egen ekonomi och ett boende som motsvarar hennes kapacitet och förmåga, för det andra att hon har goda, mellanmänskliga relationer av vilka minst en utgör ett nära förhållande med en annan människa och som helst inbegriper sexuell samvaro och för det tredje att människans inre psykologiska liv i övrigt präglas av aktivitet, självkänsla och en god grundstämning av glädje och trygghet.«

I sin definition af livskvalitetsbegrebet formulerer Kajandi ni variabler, der er opdelt i tre overordnede temaer:

Ydre levevilkår

  • adækvat arbejdssituation
  • adækvat økonomi
  • adækvat boligsituation

Interpersonelle relationer

  • Velfungerende nære relationer
  • Gode sociale relationer
  • Velfungerende familierelationer

Indre psykologiske forhold

  • Aktivitet
  • Positivt selvbillede
  • Grundstemning

Til sidst i sin rapport gennemgår Madis Kajandi kort de ni variabler, som stadig er anvendelig i dag til belysning af individets oplevelse af livskvalitet.

En grafisk opstilling af Madis Kajandi’s livskvalitetsbegreb følger her:

Kilde: Madis Kajandi: Livskvalitet, Psykologiske enheten, Forskningskliniken, Ulleråkers sjukhus - Uppsala, 1985